Beleidsplan

Stichting Garrelsorgel Purmerend: Beleidsplan        

 Inhoud:

1. Inleiding

2. Doel en activiteiten om dat doel te bereiken

3. De inkomsten van de stichting

4. De uitgaven en voorzieningen van de stichting

5. Inkomsten/Uitgaven kalenderjaar 2023

6. Begroting kalenderjaar 2024

7. Het vermogen van de stichting

8. Organisatie van de stichting

 

1. Inleiding

 Het Beleidsplan van de Stichting Garrelsorgel Purmerend beschrijft het doel, de activiteiten en de positie van de stichting in het culturele veld van Purmerend alsmede geeft beknopte informatie over het financiële aspect te weten de aard van de inkomsten en uitgaven en vermelding van de inkomsten/uitgaven van het recente boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar. Tenslotte is een aantal kerngegevens van de stichting vermeld.

 Als eigenaar van het grote Garrels-orgel en het Bätz-orgel is de stichting volledig verantwoordelijk voor de instandhouding, het beheer en het gebruik ervan. Daartoe wordt met name samengewerkt met de RK Parochie (= eigenaar van het kerkgebouw) en de gemeente Purmerend welke beide orgels aan de stichting overdroeg.

 

2. Doel en activiteiten om dat doel te bereiken

 De stichting heeft als doel instandhouding, beheer en gebruik van het Garrels-orgel en eventuele andere historische orgels (zoals het Bätz-orgel) in de Nicolaaskerk (Koepelkerk) te Purmerend.

Bij de activiteiten van de stichting staat gezien de monumentale status van de instrumenten voorop de stelregel: ‘Behoud is gebruik en gebruik is behoud!’ Daarbij bedoelt de stichting met de activiteiten een duidelijke bijdrage te leveren aan het cultuuraanbod in de gemeente Purmerend (ca. 100.000 inwoners) en omgeving.

Al de activiteiten vinden plaats in de Nicolaaskerk en zijn als volgt te omschrijven:

a. Het organiseren van concerten. Dit betreft orgelconcerten en met name concerten waar ook instrumentalisten en vocalisten aan meewerken, dit vooral om het publieksbereik te vergroten. Hierbij niet alleen te denken aan pure klassieke muziek maar ook aan ‘uitstapjes’ naar jazz, pop en andere muziekstijlen. Wel zal het Garrels-orgel daarbij altijd een rol hebben.

De uitvoerenden zijn hoog niveau professionele musici, meestal uit Nederland en soms uit het buitenland.

b. Het in de lente- en zomermaanden op zaterdagmiddagen organiseren van ‘Kerk open, Orgels spelen’. De Nicolaaskerk is dan vrij toegankelijk voor het publiek, de orgels worden bespeeld, toelichting wordt gegeven over de orgels en men kan het grote Garrels-orgel boven bezoeken en bekijken. Alles laagdrempelig. Met name gezinnen (en kinderen!) behoren tot de bezoekers.

c. Gelegenheid bieden aan amateur-organisten de orgels te komen bespelen. Hier wordt regelmatig (tegen een kleine vergoeding) gebruik van gemaakt.

d. Ontvangst van groepen uit binnen- en buitenland, de zogeheten orgelexcursies. De orgels worden voorgespeeld, men kan zelf spelen en toelichting wordt gegeven. Dit betreft primair het Garrels-orgel dat te boek staat als behorend tot de belangrijkste in Nederland.

e. Het van tijd tot tijd uitgeven van publicaties, cd’s e.d. over de orgels in de Nicolaaskerk en dan eerstens uiteraard betreffend het Garrels-orgel.

f. Het meewerken aan specifieke gemeentelijke activiteiten zoals de jaarlijkse 4-mei herdenking en de jaarlijkse ‘Open Monumentendag’ in september, evenals medewerking verlenen aan activiteiten van andere organisaties zoals het Orgelnetwerk Noord-Holland, de provinciale orgeltochten, bepaalde orgelfestivals, etc.

g. Het in eigen beheer uitvoeren van stemwerk en kleine herstellingen aan de orgels.

h. Het zorgdragen dat noodzakelijk onderhoud, zogeheten groot onderhoud en herstellingen tijdig en vakkundig worden uitgevoerd. Hierin wordt samengewerkt met Flentrop Orgelbouw te Zaandam en worden uiteraard de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in acht genomen.

 In termen van tijdsbesteding nemen naar schatting de hiervoor onder a t/m f genoemde culturele activiteiten meer dan 90% van de tijdsbesteding in beslag. De onder g en h genoemde activiteiten zijn uiteraard noodzakelijk om de culturele activiteiten te kunnen realiseren.

 Alle hiervoor onder a t/m g genoemde activiteiten worden uitgevoerd door de vijf bestuursleden van de stichting, uitsluitend als vrijwilligerswerk zonder enige betaling of vergoeding.

 

3. De inkomsten van de stichting

 De inkomsten van de stichting hebben de volgende bronnen:

a. Entréegelden voor de georganiseerde concerten. Ten behoeve van het publieksbereik zijn de entréetarieven bescheiden waarbij jongeren tot 18 jaar gratis toegang hebben hetgeen ook geldt voor bepaalde categorieën zoals vluchtelingen.

b. Donaties, de stichting heeft een beperkte groep donateurs, aangeduid als de ‘Vrienden van het Garrelsorgel van Purmerend’.

c. Jaarlijkse subsidie van de gemeente Purmerend. Zowel het Garrels-orgel als het Bätz-orgel werden door de gemeente Purmerend aan de stichting in eigendom overgedragen. De subsidie is gebaseerd op de gemeentelijke subsidieregeling voor culturele activiteiten waarbij in dit geval ook rekening wordt gehouden met de verplichtingen van de stichting voor het onderhoud en beheer van de monumentale orgels.

d. Bijdrage vanuit de RK Parochie voor het gebruik van de orgels.

e. Kleine incidentele posten betreffende verkoop van cd’s e.d., renteopbrengst en bespeling door amateurs en bij excursies.

 

4. De uitgaven en voorzieningen van de stichting

 De uitgaven en noodzakelijke voorzieningen van de stichting hebben de volgende redenen:

 a. Vergoedingen aan de professionele musici voor de medewerking aan de concerten.

b. Overige concertkosten zoals de programma’s, bescheiden publicaties, etc.

c. Kosten voor gebruik van de Nicolaaskerk (RK Parochie).

d. Kleine kostenposten zoals voor de website, bankkosten, secretariaatskosten, etc.

e. Te treffen voorziening vanwege te verwachten groot onderhoud aan de orgels alsmede ter afdekking van de kans op substantiële kosten van reparatie. Dergelijk voorziening wordt alleen getroffen indien de resultatenrekening over betreffend jaar dat redelijkerwijze toelaat (zie ook toelichting elders).

 

5. Inkomsten/Uitgaven kalenderjaar 2023

 

 

 

 

 

6. Begroting kalenderjaar 2024

 

 

 

7. Het vermogen van de stichting

 Als eigenaar van het omvangrijke Garrels-orgel en het Bätz-orgel heeft de stichting de verantwoordelijkheid niet alleen de orgels te doen gebruiken maar in het bijzonder ook deze gecompliceerde en uiterst waardevolle instrumenten in stand te houden. Per 6-jaars periode wordt met Flentrop Orgelbouw een onderhoudsplan voor de orgels opgesteld mede in het kader van de zogeheten SIM-regeling van de rijksoverheid. Deze regeling biedt subsidiemogelijkheid waarbij echter de orgels als interieurelement van het kerkgebouw (Nicolaaskerk: ook rijksmonument) worden beschouwd en het immer de vraag is of voor betreffende 6-jaars periode nog subsidie voor de orgels ‘overschiet’, want meestal heeft het gebouw prioriteit.

Ook gezien de verwachting dat eens in de zoveel jaren zogeheten groot onderhoud noodzakelijk zal zijn plus de risicoafdekking voor onverwachte hoge herstelkosten, heeft de stichting de noodzaak een voorziening op de balans te hebben. Deze voorziening is sinds 2003 opgebouwd waarbij in een aantal gevallen bepaalde onderhoudskosten er door zijn gedekt. De stichting beschikt niet over andere activa dan alleen de bankrekening. De beide orgels zijn uiteraard niet op de balans gewaardeerd.

Mocht zich in de nabije toekomst de noodzaak tot groot onderhoud resp. restauratie voordoen dan zal het vermogen daar geheel of grotendeels voor moeten worden aangewend en zal verder een beroep moeten worden gedaan op bijdragen van fondsen en overheidssubsidie.

 

8. Organisatie van de stichting

 De ‘Stichting Restauratie Garrelsorgel’ werd opgericht op 8 december 1994 (bij testament van de heer Jan ten Cate).

De statuten werden gewijzigd per 13 december 2016 waarbij met name de naam ‘Stichting Garrelsorgel Purmerend’ werd geformaliseerd en de doelstelling werd aangepast.

De gemeente Purmerend en de RK Parochie hebben statutair de mogelijkheid een bestuurslid voor te dragen, waarbij de stichting overigens een volstrekt zelfstandige entiteit blijft.

Samenstelling van het bestuur en functies:

Peter van Voorst                     voorzitter-secretaris

Wilco Gijzen                          penningmeester

Drs. Jan Albert Jong              website en technische zaken

Ria van Laar                          namens de gemeente Purmerend

Dick Scharn                           namens de RK Parochie

 

KvK-nummner: 41236473

RSIN               : 814734650

 

Bankrekening ABNAMRO: NL50ABNA0980264588

Website: www.garrelsorgelpurmerend.nl

E-mail:   info@garrelsorgelpurmerend.nl 

 

De stichting beschikt niet over andere activa dan de gelden op de bankrekeningen. De stichting beschikt ook niet over kantoorruimte of enig ander onroerend goed, in eigendom dan wel gehuurd.

Beloningsbeleid: Per concert ontvangen de professionele musici een overeengekomen vergoeding plus eventuele reiskosten. De vergoeding betreft een bruto bedrag waarbij de betrokkene zelf de fiscaliteiten afhandelt.

De bestuursleden verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis zonder enige vergoeding, evenzo is geen sprake van enige beloning aan derden behalve als voornoemd aan de musici.

 

Het archief van de stichting wordt in ‘hard copy’ door de secretaris beheerd.